Studia nad architekturą i urbanistyką Polski miedzywojennej.

Tom VIII

Dziedzictwo znaczących obiektów użyteczności publicznej okresu międzywojennego

Maciej Motak

Kraków 2023

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. Tom VIII


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości

brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe

Architektura i urbanistyka


  • Typ: Tekst
  • Poziom trudności: Średni
  • Licencja: Otwarta
  • Czas przeglądania: 240 minut
  • Tagi: #architektura #studianadarchitekturąiurbanistykąPolskimiędzywojennejtomVIII #urbanistyka #Polskamiedzywojenna #MaciejMotak