Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej.
Tom VII: Wielkie miasta Drugiej Rzeczpospolitej
Wybrane zagadnienia architektury i urbanistyki metropolii trzech dawnych zaborów.

pod redakcją
Macieja Motaka

Kraków 2022

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej tom VII.


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości

brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe

Architektura i urbanistyka


  • Typ: Inny
  • Poziom trudności: Średni
  • Licencja: Otwarta
  • Czas przeglądania: 80 minut
  • Tagi: #MaciejMotak #architekturaiurbanistyka #studianadarchitekturaiurbanistykapolskimiedzywojennejtomVII #tomVII #wielkiemiastadrugiejrzeczpospolitej #miasta #wybranezagadnieniaarchitekturyiurbanistykimetropoliitrzechdawnychzaborow #zabory